Tage Ludvig Sylvan

 

tage ludvig sylvan

Tage Ludvig Sylvan (1801-1879)

Den av släkten Ystad-Sylvan person som kan räknas som av en de mest ansedda personerna är borgmästaren och lagmannen Tage Ludvig Sylvan. Han föddes 1801 i Ystad som son till borgmästare Peter Sylvan (1767-1830) och hans hustru Anna f. Pettersson (1775-1856).Tage Ludvig växte upp i Ystad tillsammans med syskonen Gustava (18xx-18xx), Johan (1805-18xx) ), Agneta (18xx-18xx) och Peter (1810-1866). Efter förberedande studier i Ystad och juridik studier i Lund och några års tjänstgöring som rådman i Ystad efterträde han 29 år gammal år 1830 sin pappa som borgmästare. 1837 fick han titeln lagman och 1847 utnämnde Kung Carl XIV Johan honom till lagman.1829 gifte sig Tage Ludvig med Fredrika Lundgren dotter till kommerserådet Carl Martin Lundgren och hans hustru Margaretha Magdalena f. Giutzelke. Paret fick barnen Charles (1830-1903), Carolina (1843-18xx) och Adéle (1845-1923).

Föregångsman inom jordbruket – byggde upp en ansenlig förmögenhet
Tage Ludvig lyckades bygga upp en ansenlig förmögenhet dels genom sitt lyckade giftermål och dels på satsandet på mer effektiva metoder inom jordbruket med bl.a. direktimporterade ångdrivna jordbruksmaskiner från England.

Delar av förmögenheten investerades i flera betydande gårdar och gods runt om Ystad t.ex. Bergsjöholm, Öja, Bollerup, Glimmingehus. Även i Ystad gjorde Tage Ludvig en hel del investeringar i fastigheter och lät bl.a. 1854 bygga ett pampigt hus på Stora Västergatan som än i dag finns kvar.

Hösten 1855 gjorde Tage Ludvig en bildningsresa till olika platser i Tyskland, Frankrike, Schweiz, Österrike och Italien tillsammans med sin kusin C. A. Sylvan., kyrkoherde i Skåne.

De båda herrarnas resa dokumenterades i C.A. Sylvans resedagbok – där förundran om den första järnvägsresan blandas med diskussioner om religion, politik och mat.

Socialt engagerad som gjorde flera donationer till Ystad stad

Tage Ludvig var en aktiv nykterhetsman och en stor ideallist med ett stort socialt engagemang. Han var nytänkande och engagerade sig när det gällde många verksamheter som förbättrade livet för medborgarna i Ystad.  

Han var även mycket intresserad av filosofiskt religiösa ämnen och ägnade sig åt forskning inom dessa ämnen. Diskussioner kring Gud och hans skapelse i världens oändlighet, och människoandens samband med Guds väsen var viktiga. Detta resulterade bl.a. i att Tage Ludvig översatte böcker från franska till svenska och utgav dessa.1862 lät han ge ut  "EN KORT SAMMANFATNING OM ANDELÄRAN". 

Tage Ludvig är kanske mest känd för eftervärlden som den store donator som han var och han gjorde många donationer till Ystad stad bl. a. ett helt sockerbruk i Öja och ett stort landområde där han var med och finansierade byggandet av bostäder ämnade till de som hade det svårt.

Stiftelserna Fridem och Sorgenfri                                                                                         
Han grundade stiftelserna Fridhem och Sorgenfri då han strax öster om dåvarande Ystad (idag korsningen Österleden/Frihemsgatan) år 1874 lät bygga ett femtiotal radhusliknande byggnader som samma år donerades till Ystad stad. 

Dessa byggnader som vi kan kalla landets första pensionärsbostäder, då de var ämnade åt dem som det står i donationsbrevet: " det arbetande folket för lång och trogen tjänst". Om de boende önskade fanns möjligheten att odla grönsaker och blommor till husbehov.

Stiftelsen Bollerup Lantbruksinstitut                                                                                                                                                                                                            När Tage Ludvig år 1844 köpte Bollerup av Carl XIV Johan skedde en del förbättringar. Tage Ludvig lät plantera skog, bygga en ny ladugårdsbyggnad samt utvidga corps- de- logiet. Följden blev att egendomens avkastning ökade. Detta berodde till stor del på nya moderna idéer och arbetsmetoder/arbetsredskap som möjliggjorde effektiviseringen av arbetet. I början på 1900-talet värderades gården till ofattbara 1,2 miljoner.

Testamentet                                                                                                                                                                                                                                                  År 1876 donerar Tage Ludvig Bollerup till att vara ett lantbruksinstitut för Kristianstads län.

Utbildningsplats                                                                                                                                                                                                                                         1902 startade verksamheten vars syfte var att driva Bollerups gård i utbildnings- och forskningssyfte.

"Tage Ludvig Sylvan skrev i sitt testamente: ”Jag anser, att ett lantbruksinstitut bör vara, jämte en mönsterfarm, där var och en utan skolgång kan se, huru lantbruk bör ändamålsenligt ställas och bedrivas, ett experimentalfält och en agrikulturkemisk försöksanstalt. Vad angår egendomens brukningssätt, så bör det huvudsakligen avse kreatursavel, för att kunna föregå med exempel, huru hästar..,”

Idag är Bollerup en friskola med riksintag som kan erbjuda naturbruksprogram med häst- och jordbruksprofiler. Våra ca 270 elever bor på skolans internat som ligger på skolområdet. Lantbruket omfattar en välskött areal av 720 hektar. Förutom en omfattande djurhållning baserad på nöt- och mjölkdjur, får och svin är institutet också känt för sin uppfödning och avel av kvalitetshästar. Besättningen är av svenskt halvblod och består idag av ca 150 hästar av vilka ett 100-tal utnyttjas i undervisningen.” (Källa: www.bollerup.se)

Vill du veta mer om Bollerups historia så klicka här.

 

Under bearbetning 

                                  

Tillbaka.